Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) praat mee over de ontwikkelingen in de school. In de MR hebben ouders en personeelsleden zitting. Wettelijk gezien heeft de MR- adviesrecht en instemmingsrecht in verschillende onderwerpen. De MR is het klankbord voor de directie en denkt mee over de inhoud en het beleid op school. Denk hierbij aan veiligheid, financieel beleid, personeelsbeleid, maar ook de schoolgids en jaarkalender. De leden van de MR worden door de ouders/verzorgers en het personeel van de school gekozen. Wanneer u opmerkingen, suggesties of vragen hebt over genoemde onderwerpen of meer informatie wilt, kunt u de MR benaderen op school of een mail sturen naar ons mailadres. Ongeveer zes keer per schooljaar komt de MR bij elkaar om te vergaderen. Deze vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom. U kunt zich aanmelden voor een vergadering via het mailadres.

De MR bestaat uit vier leden, twee personeelsleden en twee ouders/verzorgers.

Personeelsgeleding;
Linda de Bie (voorzitter)
Lisa Janssen (secretaris)
Oudergeleding;
De heer Burger
Mevrouw Manoch
 

Vergaderdata 2022/2023

19 september 2023
31  oktober 2023
28 november 2023
16 januari 2024
5 maart 2024
9 april 2024
11 juni 2024
 
 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen via mr@achtsprong.unicoz.nl