Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) praat mee over de ontwikkelingen in de school. In de MR hebben ouders en personeelsleden zitting. Wettelijk gezien heeft de MR- adviesrecht en instemmingsrecht in verschillende onderwerpen. De MR is het klankbord voor de directie en denkt mee over de inhoud en het beleid op school. Denk hierbij aan veiligheid, financieel beleid, personeelsbeleid, maar ook de schoolgids en jaarkalender. De leden van de MR worden door de ouders/verzorgers en het personeel van de school gekozen. Wanneer u opmerkingen, suggesties of vragen hebt over genoemde onderwerpen of meer informatie wilt, kunt u de MR benaderen op school of een mail sturen naar ons mailadres. Ongeveer zes keer per schooljaar komt de MR bij elkaar om te vergaderen. Deze vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom. U kunt zich aanmelden voor een vergadering via het mailadres.

De MR bestaat uit vier leden, twee personeelsleden en twee ouders/verzorgers.

Personeelsgeleding;
Belinda van Dijk-voorzitter
Saskia Overdevest-secretaris
Oudergeleding;
De heer Burger
Mevrouw Yazdani
 

Vergaderdata 2022/2023

13 september 2022
15 november 2022
7 februari 2023
16 mei 2023
27 juni 2023
 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen via mr@achtsprong.unicoz.nl