Medezeggenschapsraad

Ouders kiezen  voor hun kind een school omdat de doelstelling en het beleid van die school hen aanspreekt. De werkwijze past bij hun opvoeding. Een school is echter geen strak geregeld orgaan maar voortdurend in beweging; beleid moet worden vastgesteld en bijgesteld. Dat is niet alleen een zorg van het schoolteam maar ook van de ouders die voor de school hebben gekozen. In de Wet op de Medezeggenschap op Scholen (WMS) is de inspraak geregeld die ouders kunnen hebben in het beleid van de school. Op basis van deze wet functioneert op de Achtsprong de medezeggenschapsraad (MR) bestaande uit ouders en leerkrachten. Doel van de MR is meedenken, adviseren of instemmen met besluiten aangaande het functioneren van de school: de dagelijkse gang van zaken van de school maar ook waar de school naartoe wil werken in de toekomst. Naast contacten met ouders en andere medezeggenschapsorganen in Zoetermeer heeft de MR vooral ook te maken met het bestuur van de Unicoz.

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Voorafgaand aan de vergadering krijgen de leden de agenda en de door te lezen stukken toegestuurd. Vragen, op- en aanmerkingen worden doorgestuurd naar de voorzitter van de MR. Vervolgens vindt het vooroverleg plaats met de directie. Tijdens het eerste deel van de vergadering met alle MR leden is de directie aanwezig. Het tweede deel van de vergadering wordt er inhoudelijk verder gesproken over de stukken en bespreken we de vragen en antwoorden als terugkoppeling van het eerste deel van de vergadering. Indien er gestemd moet worden over bepaalde stukken, zal dit in het tweede deel van de vergadering gebeuren. De notulist maakt notulen en na het definitief vaststellen van de notulen worden deze op de website geplaatst. Aan het eind van het jaar maakt de notulist een jaarverslag en ook dit verslag zal te lezen zijn op de website.

De personeelsgeleding van de MR (PMR) bestaat momenteel uit twee personeelsleden en de oudergeleding (OMR) uit twee ouders. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunnen door belangstellende ouder(s)/verzorger(s) worden bijgewoond. Wel wordt gevraagd u van te voren aan te melden bij de personeelsgeleding van de MR.

Mailadressen van de personeelsgeleding van de MR:

carmen.karijodikromo@achtsprong.unicoz.nl (voorzitter)
hans.verkaik@achtsprong.unicoz.nl 

X