Ons Onderwijs

Ons onderwijs

Welkom op basisschool en integraal kindcentrum De Achtsprong. IKC De Achtsprong vangt onder één dak kinderen in de leeftijd van twee tot en met 12 jaar op.  Dat doen we met veel plezier en oog voor kinderen. Ons moderne schoolgebouw ligt in het groene hart van Zoetermeer. Vanuit onze open katholieke identiteit zorgen wij er dagelijks voor dat kinderen goed in hun vel zitten en zich gehoord voelen, want dan staan ze pas echt open om te leren. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen goed onderwijs krijgen en met de juiste kennis en vaardigheden voorbereid worden op de toekomst. Jezelf kunnen zijn en je eigen talenten kunnen ontdekken staan hierbij centraal.

Snappet

Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Kinderen werken aan leerdoelen van kernvakken die aansluiten bij hun eigen niveau. Ouders kunnen hun kinderen verantwoord helpen met leren, en het schoolmanagement krijgt meer inzicht om gericht beleid te maken. Snappet verbindt alle betrokkenen in het onderwijs en stelt hen in staat het kind optimaal te ondersteunen en te volgen. Door deze  verbinding en het adaptieve lesmateriaal kunnen kinderen kernvakken als taal en rekenen effectiever inoefenen. Werken met Snappet zorgt voor:

  • Meer leerresultaat
  • Meer inzicht en handelingsperspectief
  • Meer tijd en ruimte

Meer informatie vindt u op www.snappet.org

Ouderkamer

In de aula is een plek ingericht als ouderkamer. Ouders zijn elke dinsdag welkom tussen 8.30 en 9.30 u om elkaar te ontmoeten met een kopje koffie en ervaringen met elkaar uit te wisselen over de kinderen, school en opvoeding bijv. Er zijn ook regelmatig themabijeenkomsten. Hiervoor krijgt u een uitnodiging per mail. Dit kan een vaste bijeenkomst zijn, zoals uitleg over de thema’s van Piramide waar de kleutergroepen mee werken. Het kunnen ook bijeenkomsten zijn met een gast, iemand van bijvoorbeeld de bibliotheek, de JGZ (logopedie, jeugdgezondheidszorg), JeugdTandVerzorging, Schoolgericht Maatschappelijk Werk, Spel en Opvoeding, de wijkagent of andere deskundigen. Ook geven we regelmatig informatie over schoolse onderwerpen zoals Cito-toetsen, rapporten of het omgaan met elkaar bij ons op school. Aanspreekpunt voor zaken betreffende de ouderkamer is juf Jolein.
Hebt u een goed idee, kom dan bij ons! U bent van harte welkom!

Schakelklas

De Achtsprong neemt ook  in schooljaar 2017-2018 weer deel aan het project Schakelklas, een samenwerkingsproject van  Unicoz met de Gemeente Zoetermeer. Aan dit project nemen de volgende scholen deel: de Prinses Amaliaschool, de Jacobsvlinder, de Achtsprong en De Regenboog. Door de samenwerking met de gemeente wordt het mogelijk gemaakt dat kinderen die goed kunnen rekenen, maar meer moeite hebben met taal, extra te ondersteunen. De Schakelklas is een klas waar kinderen in een aparte ruimte werken aan taal. Leerlingen die daarvoor geselecteerd worden krijgen extra hulp met hun taal, afhankelijk van hun behoeften. Dit kan zijn het technisch lezen (AVI/DMT), begrijpend lezen en woordenschat. Er worden verschillende werkvormen gebruikt waardoor kinderen hun mondelinge en schriftelijke vaardigheden vergroten.

De selectie van de leerlingen die voor de Schakelklas in aanmerking komen vindt plaats door de Intern Begeleider in overleg met de groepsleerkracht op basis van de ervaringen in de klas ,de methode-gebonden toetsen en de Cito-uitslagen. Ouders van kinderen die geselecteerd zijn, worden hiervan op de hoogte gesteld door de groepsleerkracht. Het is mogelijk dat deze lessen op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag buiten de schooltijden vallen.

In dat geval geven ouders hier schriftelijk toestemming voor.

Engels

Op De Achtsprong krijgen de kinderen van groep 1 t/m 8 Engels. Wij volgen de lessen van ‘Groove Me’.  Groove.me is een digitale lesmethode waarbij popmuziek de basis is van de lessen. De kinderen leren Engels spreken, schrijven, lezen, luisteren en zingen.

X